Nieodpłatna pomoc prawna


                                                                                                                                 

------------------------------------------------
Zapraszamy Państwa do odwiedzania i korzystania z pomocy punktu nieodpłatnych porad prawnych znajdującego się w Klubie Sołeckim w Cerekwicy, ul. Szamotulska 7, prowadzonego przez nasze Stowarzyszenie.
Z porad prawnych można korzystać codziennie w następujących godzinach:
-     poniedziałki 14.00 – 18.00,
-     wtorki 11.00 – 15.00,
-     środy 14.00 – 18.00,
-     czwartki 11.00 – 15.00,
-     piątki 9.00 – 13.00.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z porad prawnych prosimy o kontakt telefoniczny 
w celu umówienia terminu spotkania – telefon 784 930 376.
Porad prawnych w punkcie w Cerekwicy udziela radca prawny – Tatiana Kiełb-Szewczyk.
Z bezpłatnej porady prawnej mogą skorzystać:
-  osoby, które w okresie 12 miesięcy przed zgłoszeniem się po poradę korzystały ze świadczeń
-     posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny,
-     kombatanci,
-     posiadacze ważnej legitymacji weterana albo weterana poszkodowanego,
-     osoby poniżej 26 roku życia,
-     osoby powyżej 65 roku życia,
-    osoby, które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
-     podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
-     z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
-     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Każdy kto chce skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej powinien posiadać ze sobą w trakcie wizyty dokumenty potwierdzające uprawnienie do skorzystania z porad, a także dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. Ponadto warto zabrać ze sobą dokumenty, które mogą być ważne w opisie sytuacji i problemu prawnego, w tym m.in. umowy, pisma, zaświadczenia lub inne dokumenty, które ułatwią prawnikowi zapoznanie się ze szczegółami sprawy.
Zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy pn. „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie gminy Rokietnica” finansowane jest ze środków Powiatu Poznańskiego.
                                            

© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.