Kalendarz


2022-04-20 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia LGD Dolina Samy zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 27.04.2022 r. o godz. 16.30 w biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania w Cerekwicy, ul. Szamotulska 7.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zabrania Członków Stowarzyszenia LGD Dolina Samy. 

2.     2. Ustalenie porządku obrad.

3.     3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Wlanego Zabrania i zdolności do podejmowania uchwał.

4.     4. Wybór Przewodniczącego Zabrania i protokolanta.

5.     5. Zatwierdzenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy.

6.     6. Omówienie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy oraz podjęcie uchwały w związku z przestawionymi zmianami.

7.     7. Dyskusja – omówienie bieżących prac Stowarzyszenia oraz wolne wnioski i głosy.

8.     8. Zakończenie zebrania.


© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.