Kalendarz


2020-09-14 Zaproszenie na Walne Zebranie

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD Dolina Samy

 Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy na Walne Zebranie, które odbędzie 30 września 2020 roku o godz. 17.00 w Biurze Stowarzyszenia LGD Dolina Samy w Cerekwicy.

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Dolina Samy:

1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zebrania i zdolności do podejmowania   uchwał.

4. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.

5. Omówienie sprawozdania finansowego i bilansu Stowarzyszenia za rok 2019.

6. Przyjęcie sprawozdania i bilansu za 2019 rok oraz udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2019.

7. Dyskusja.

8. Zakończenie zebrania.


© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.