Kalendarz


2018-06-14 Zaproszenie na Walne Zabranie Członków Zarządu

Zarząd Stowarzyszenia LGD Dolina Samy

ma zaszczyt zaprosić na:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Lokalnej Grupy Działania Dolina Samy,

które odbędzie się:

28 czerwca 2018 roku o godz. 17:00

w Biurze Stowarzyszenia LGD Dolina Samy,  Cerekwica, ul. Szamotulska 7

 

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Dolina Samy:
1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zebrania i zdolności do podejmowania
     uchwał.
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
5. Informacja o działalności  Stowarzyszenia w okresie od poprzedniego Zebrania Walnego.
6. Omówienie sprawozdania finansowego i bilansu Stowarzyszenia za rok 2017.
7. Zapoznanie się z opinią Członków Komisji Rewizyjnej dot. bilansu Stowarzyszenia za rok 2017.
8. Przyjęcie sprawozdania i bilansu za 2017 rok oraz udzielenie Zarządowi absolutorium za rok
    2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
10. Dyskusja i sprawy bieżące.
11. Zakończenie Zebrania.

© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.