Kalendarz


2018-02-19 Zaproszenie na Walne Zebranie

Zarząd Stowarzyszenia LGD Dolina Samy

ma zaszczyt zaprosić na:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania Dolina Samy,

które odbędzie się:

06 marca 2018 roku o godz. 16:00

w Biurze Stowarzyszenia LGD Dolina Samy w Cerekwicy, ul. Szamotulska 7

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Dolina Samy:

1 Otwarcie Walnego Zebrania przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.

4.   Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta.

5. Podjęcie uchwały ws. zmiany Statutu Stowarzyszenia w części dotyczącej składu Komisji Rewizyjnej.

6.   Sprawy bieżące.

7.   Dyskusja.

8.   Zakończenie Zebrania.


© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.