Kalendarz


2017-06-14 Zaproszenie na Walne Zebranie

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD Dolina Samy

 

Zarząd Stowarzyszenia zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Samy na Walne Zebranie, które odbędzie 28 czerwca 2017 roku

o godz. 18.00 w Klubie Sołeckim w Cerekwicy.

       Najważniejsze punkty proponowanego porządku obrad to:

 I          1. Informacja o działalności  Stowarzyszenia w okresie od poprzedniego
           Zebrania Walnego.

      2. Omówienie sprawozdania finansowego i bilansu Stowarzyszenia za rok 2016.
      3. Zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej dot. bilansu Stowarzyszenia za rok 2016.
      4. Przyjęcie sprawozdania i bilansu Zarządu za 2016 rok oraz udzielenie Zarządowi
          Absolutorium za rok 2016.

      5. Przedstawienie kandydatur członków Zarządu w związku z upływem kadencji.
      6. Zatwierdzenie przez Walne Zebranie wyboru Prezesa Zarządu.

      Serdecznie zapraszamy.


© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.