PROW 2014-2020


Projekt Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność

Miło nam Państwu przedstawić projekt Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu na wybór strategii mających obowiązywać w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Obecnie oczekujemy na ocenę i weryfikację dokumentu wierząc, że wiosną tego roku będziemy mogli przystąpić do realizacji przygotowanej strategii w oparciu o nową pulę środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 Projekt Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.

 

--------------------------------------------------
Moim zdaniem … – cykl spotkań konsultacyjnych dotyczących LSR
 

Za nami cykl ogólnodostępnych spotkań konsultacyjnych dotyczących nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, która stanowić będzie ramowy dokument określający najważniejsze cele i kierunki działań w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Odwiedzając kolejno Szamotuły, Cerekwicę, Tarnowo Podgórne i Kaźmierz udało nam się spotkać z mieszkańcami i przedstawicielami poszczególnych sektorów, którzy przedstawili nam swoje pomysły oraz zaprezentowali wizje zmian w swoich „małych ojczyznach”. Były to bardzo owocne spotkania, które umożliwiły zgromadzenie cennych informacji stanowiących punkt wyjścia do zbudowania założeń nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Dziękujemy wszystkim obecnym na spotkaniach za chęć włączenia się w dyskusję i bezpośrednie wsparcie działań związanych z tworzeniem strategicznego dokumentu dla funkcjonującego obszaru Lokalnej Grupy Działania Dolina Samy.

Choć spotkania zostały zrealizowane, nie oznacza to końca prac nad strategią. Tak naprawdę to dopiero ich początek. Dlatego zapraszamy Państwa gorąco do kontaktu z naszym biurem oraz zgłaszania swoich uwag i pomysłów, które będziemy mogli uwzględnić przy opracowywaniu ostatecznego kształtu Lokalnej Strategii Rozwoju. Pomocnym narzędziem do tego okaże się zapewne arkusz pomysłu dostępny w zakładce „Dokumenty LGD”.

Zapraszamy do współpracy.


     
    Konsultacje społeczne w Szamotułach                    Konsultacje społeczne w Rokietnicy

     
Konsultacje społeczne w Tarnowie Podgórnym              Konsultacje społeczne w Kaźmierzu
--------------------------------------------------
 
Plan włączenia społeczności
 
Stowarzyszenie LGD Dolina Samy informuje, iż rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, będącej dokumentem planistycznym, wyznaczającym najważniejsze obszary działania, cele i kierunki rozwoju oraz zadania do realizacji w ramach lokalnej polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni obszaru, tworzonego przez 4 gminy: Kaźmierz, Rokietnica, Szamotuły, Tarnowo Podgórne.
Nowa Lokalna Strategia Rozwoju stanowić będzie w perspektywie kilku najbliższych lat podstawę działania Stowarzyszenia LGD Dolina Samy, dlatego też aby jak najlepiej przygotować ten dokument niezbędna jest szeroka współpraca z mieszkańcami i przedstawicielami lokalnych środowisk reprezentujących sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy.
Proces przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju przeprowadzony zostanie z udziałem lokalnej społeczności, która zostanie bezpośrednio włączona w całe przedsięwzięcie. Podstawowym narzędziem umożliwiającym takie włączenie będą spotkania konsultacyjne, otwarte dla wszystkich, przeprowadzane na terenach poszczególnych gmin objętych obszarem LGD Dolina Samy. Przyjęte założenia określają zorganizowanie minimum jednego spotkania w każdej gminie – łącznie 4, w trakcie których przeprowadzona zostanie analiza celów, a także mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń odnoszących się do obszaru LGD. W zależności od potrzeb nie wyklucza się dodatkowych spotkań z mieszkańcami, na których omawiane będą inne zagadnienia związane z nową strategią. Dla mieszkańców i pozostałych podmiotów udostępniona zostanie fiszka projektowa umożliwiająca zgłaszanie propozycji projektów i przedsięwzięć możliwych do uwzględnienia przy redagowaniu założeń strategii. Dodatkowo, w oparciu o funkcjonujące biuro Stowarzyszenia, mieszkańcy obszaru będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnych spotkań z pracownikami Stowarzyszenia i omówienia szczegółowych zagadnień dotyczących strategii.
 
Miejsca i terminy przeprowadzania konsultacji społecznych w poszczególnych gminach
- Gmina Szamotuły – 08.09.2015r., godz. 18.00 – Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
   (sala sesyjna), ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły,
- Gmina Rokietnica – 10.09.2015r., godz. 18.00 – Klub Sołecki w Cerekwicy, Cerekwica,
   ul. Szamotulska 7, 62-090 Rokietnica,
- Gmina Tarnowo Podgórne – 15.09.2015r., godz. 18.00 – Gminny Klub Sportowy
   TARNOVIA, ul. 23 Października 34, 62-080 Tarnowo Podgórne,
- Gmina Kaźmierz – 16.09.2015r., godz. 18.00 – Gminny Ośrodek Kultury w Kaźmierzu,
   ul. Dworcowa 2, 64-530 Kaźmierz.
 
Dostępność biura Stowarzyszenia
Biuro stowarzyszenia otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 15:00.
 
Cały proces tworzenia nowej LSR współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

--------------------------------------------------

Szanowni mieszkańcy obszaru LGD Dolina Samy. W związku z rozpoczęciem opracowywania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014–2020, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji działań / projektów jakie chcielibyście Państwo realizować. Jeśli mają Państwo pomysł, który powinniśmy wziąć pod uwagę przy opracowywaniu nowej strategii, prosimy o zawarcie wstępnej informacji na jego temat w poniższym formularzu i przekazanie go do biura Stowarzyszenia. Elektroniczna wersja arkusza dostępna jest na stronie internetowej www.dolinasamy.pl (zakładka „Dokumenty LGD”).

ARKUSZ POMYSŁU

 

 

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------


© Dolinasamy 2015
Unia Europejska Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Strona współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.